Àrees de treball

Defensa dels drets fonamentals dels ciutadans en tots els àmbits jurisdiccionals mitjançant els procediments extraordinaris previstos en la Constitució.

Defensa i acusació penal. Constitució en actors civils. Assistència davant del departament de Policia d’Andorra en casos de declaracions de sospitosos i detinguts.

Arrendaments. Reclamacions de quantitat. Interdictes possessoris. Constitució d’usdefruits. Compravendes civils. Constitució de garanties reals entre particulars.

Societats. Inversió estrangera. Assessorament a consells d’administració. Contractació mercantil. Protecció de dades. Noves tecnologies.  Liquidació. Obertura de comerç. Fallides.

Recursos administratius i contenciós-administratiu. Al·legacions. Impugnacions d’actes i reglaments. Urbanisme. Expropiacions. Immigració. Administració comunal i general.

Separacions. Divorcis i nul·litat matrimonial. Convenis reguladors. Adopcions i retirada de pàtria potestat. Parelles de fet. Pensions d’aliments. Successions. Declaració d’hereus. Impugnació testamentària.

Contractes de treball. Mesures de seguretat i higiene en el treball. Desistiments. Acomiadaments. Faltes i sancions. Manuals i protocols d’actuació. Convenis col·lectius.

Al·legacions, recursos i impugnacions en via administrativa. Pensions d’invalidesa. Seguiment i estudi de peritatges mèdics en motiu d’invalideses.

Exequàturs. Extradicions. Compliment de penes a l’estranger. Tribunal Europeu de Drets Humans. Coordinació internacional de causes i procediments.