Serveis Corporatius

El departament de Defensa Corporativa de Silvestre Advocats està dirigit a proporcionar als clients corporatius una defensa i assessorament integrals de l’empresa, equips directius i consells d’administració; afrontant els reptes de la globalització i expansió empresarial de les empreses andorranes a l’exterior i la integració de les estrangeres al Principat d’Andorra. El Servei Corporatiu comprèn la Defensa Penal, Assessorament Laboral i Compliment amb l’Administració.

Disseny i revisió de les directrius de risc i mesures de control, adaptant protocols i procediments mitjançant l’elaboració de models de gestió i organització per a la prevenció de fets delictius, mitjançant Programes de Compliment Normatiu penals, adaptats a la jurisdicció nacional i internacional, mitjançant l’anàlisi dels processos interns de l’empresa, de la seva activitat empresarial i del seu sector de negoci, identificant els riscos penals que poden afectar-li, informant de la necessitat d’establir les mesures de prevenció i control escaients.

El servei de Defensa Corporativa s’adreça també als Consells d’Administració en relació a les decisions adoptades o pendents d’adopció per tal de protegir l’empresa de responsabilitat penal, així com als seus administradors, consellers i directius; establint un sistema de prevenció de riscos penals o Programa de Compliment Normatiu.

Les empreses que incompleixen la legislació laboral i social, en  ocasions es veuen abocades a una suspensió de pagaments i posterior fallida per no poder afrontar les sancions econòmiques imposades per l’administració o no poder fer front a les sentències condemnatòries en els procediments iniciats per treballadors contra l’empresa. Totes aquestes dificultats es poden evitar mitjançant el seguiment i assessorament pertinent.

Els clients corporatius gaudeixen d’una anàlisi exhaustiva dels riscos que la manca de compliment de la legislació laboral els pot ocasionar, adaptant el seu funcionament, i cobrint les mancances detectades per complir plenament amb els requisits establerts legalment al nostre país i evitar sancions per part dels organismes oficials de control, mitjançant l’establiment de protocols i reglaments interns, sotmetent -en col·laboració amb professionals especialitzats- als clients corporatius a un exhaustiu control de les mesures de seguretat i salut en el treball.

Les especificitats existents a cada sector d’activitat requereixen un assessorament continuat en relació als requisits i exigències establertes per l’administració general, local i internacional en casos de comerç exterior.

Els clients corporatius són assessorats en relació al seu sector d’activitat, planificant l’obtenció de les certificacions i autoritzacions administratives pertinents i privades que atorguen un valor a l’empresa, així com les seves obligacions en matèria d’impostos i tributs.

Igualment, en aquells casos en què els clients corporatius opten per presentar-se a una licitació o concurs públic, el nostre equip analitza els plecs i condicions, supervisant l’oferta presentada, fent un acurat seguiment fins a l’adjudicació dels treballs.